Pravidla Internetové matematické olympiády

rok 2019, 12. ročník  (PDF ke stažení

1. Soutěž proběhne v úterý 26. listopadu 2019 a je určena pro studenty středních škol.

• Každá střední škola v ČR a SR může registrovat více než jeden tým.
• Jeden tým je tvořen maximálně 7 studenty téže střední školy ne nutně ze stejného ročníku. Každý tým má svého kapitána a garanta.
• Kapitánem je student a současně člen týmu zodpovědný za veškerou komunikaci s organizátory.
• Garantem je učitel (nejčastěji půjde přímo o učitele matematiky, ale není to podmínkou), který bude dohlížet na studenty během soutěže. Garant může být stejný pro všechny týmy jedné školy.
• Kapitánům a garantům bude po vyhodnocení soutěže odeslán e-mail s informací, že je zveřejněna nultá verze výsledkové listiny a následně e-mail, že je vyvěšena výsledková listina.

2. V úterý 12. listopadu 2019 bude zahájena registrace do soutěže na webových stránkách Internetové matematické olympiády http://matholymp.fme.vutbr.cz/

• Registrace skončí nejpozději v den soutěže v čase 9:00.
• Kapacita soutěže (tedy maximální počet všech registrovaných týmů) je organizátory pro rok 2019 stanovena na 220 týmů. Po naplnění kapacity nebude registrace možná.
• Každý kapitán zaregistruje svůj tým. E-mailová adresa kapitána týmu je pro organizátory jednoznačným identifikačním údajem týmu. Při registraci musí kapitán uvést jméno a e-mailovou adresu garanta týmu.
• Registrace je považována za úspěšnou ve chvíli, kdy kapitán potvrdí e-mail, který mu po odeslání registrace přijde od organizátorů. V tu chvíli se také jeho tým objeví v Přehledu účastníků na webu soutěže.

3. Ode dne konání soutěže, to je od úterý 26. listopadu 2019, 8:00 bude na webu soutěže k dispozici formulář pro vyplnění jmen členů týmu a korektního názvu školy. Tento formulář může kapitán vyplnit i dodatečně po ukončení soutěže. Tato jména a název školy pak budou figurovat na výsledkové listině a na diplomech, resp. diplomech za účast, proto jim prosím věnujte patřičnou pozornost. Případné dodatečné opravy a změny řešte e-mailem poslaným na ruzickova@fme.vutbr.cz.

4. Soutěž proběhne v úterý 26. listopadu 2019 v následujícím časovém sledu:

 Od 8:00 bude na webu soutěže k dispozici formulář pro vyplnění jmen členů týmu a korektního názvu školy.
• Do 9:00 je možná registrace do soutěže, pokud nebude kapacita vyčerpána dříve.
• V 9:00 bude zveřejněno zadání na webových stránkách Internetové matematické olympiády
http://matholymp.fme.vutbr.cz/
Zadání deseti příkladů bude ke stažení ve formátu PDF.
• Do 11:00 je termín pro doručení maximálně 10 souborů s elektronickou verzí vašeho řešení organizátorům. Odeslání maximálně 10 souborů s vaším řešením je možné jen a pouze pomocí odesílacího formuláře na stránkách Internetové matematické olympiády. Řešení doručená jinak nebo po 11:00 nebudou zařazena do vyhodnocení.
 Po 11:05 bude zveřejněno autorské řešení na stránkách soutěže.

 
5. Zápis a odeslání řešení

• Řešení každé úlohy týmy zapisují na samostatný bílý papír formátu A4, který viditelně opatří číslem příkladu a e-mailovou adresou kapitána týmu.
• Vyřešené příklady je potřeba z papíru převést do elektronické podoby. Je nezbytné mít řešení jednoho příkladu uloženo v právě jednom souboru a je vhodné tyto soubory pojmenovat například jako jmeno_kapitana_01.jpg, jmeno_kapitana_02.zip, atd. Doporučujeme předem vyzkoušet časovou náročnost fotografování mobilem, resp. skenování. Zaměřte se na kvalitu a velikost souborů.  Jde o důležitý krok, tak prosím zvolte efektivní postup. Příliš velké soubory se vám nemusí podařit odeslat z vaší školy.
• Elektronické řešení ve formě maximálně deseti souborů odešlou týmy pomocí odesílacího formuláře na webových stránkách olympiády tak, aby bylo doručeno organizátorům nejpozději do 11:00 dne 26. listopadu 2019. K danému číslu příkladu v odesílacím formuláři vložíte váš soubor s řešením tohoto příkladu. Jakmile vložíte všechna vaše řešení, pak vše právě jednou a naráz odešlete.
Vychytávka z roku 2018:
Řešení příkladu můžete do správného místa formuláře vložit a odeslat i více než jednou. Do vyhodnocení daného příkladu bude zařazen soubor, který jste k tomuto příkladu vložili a odeslali nejpozději.
!!!Neudělejte si v těch souborech v časové tísni chaos. Pokud zmateně vložíte příklady do nesprávných políček odesílacího formuláře a odešlete to, tak po setřídění podle času doručení můžete "přepsat" špatným příkladem to, co už jste tam předtím správně vložili!!!
Berte v úvahu rychlost/pomalost vašeho připojení a nečekejte s odesláním na poslední chvíli.

6. Hodnocení příkladů

• Řešení každého příkladu od každého týmu organizátoři ohodnotí koeficientem v rozmezí 0,00 až 1,00. 0,00 znamená, že příklad není správně vyřešen nebo je nečitelný nebo soubor není možné i přes veškerou snahu otevřít. Koeficient 1,00 znamená, že příklad je vyřešen kompletně. Například koeficient 0,75 znamená, že příklad byl vyřešen z podstatné části. Prázdné políčko ve výsledkové listině znamená, že řešení příkladu nebylo doručeno k vyhodnocení a jeho bodová hodnota odpovídá nule.
• Je nezbytné korektně vysvětlit princip vašeho řešení. Výsledky bez vysvětlení, resp. získané pouhým opsáním části řešení nalezeného někde na webu, resp. získané výpočtem pomocí nějakého komerčního softwaru bez komentování logické návaznosti jednotlivých kroků budou hodnoceny koeficientem 0,00.
• Počáteční bodová hodnota každého příkladu je 100 bodů. O tyto body se však týmy rozdělí mezi sebou. Názorně to vystihuje ukázková situace:
Nechť mají správně a kompletně vyřešený konkrétní příklad právě dva týmy, tj. jejich řešení příkladu je přiřazen koeficient 1,00, dále pak nechť má právě jeden tým na tento příklad koeficient 0,20 a všichni ostatní nechť mají za tento příklad koeficient 0,00. Potom skutečná bodová hodnota daného příkladu bude určena vztahem 100:(1,00+1,00+0,20)=45,45 bodu a týmy pak za příklad obdrží body tak, že týmům s koeficientem 1,00 připadne za tento příklad 1,00*45,45=45,45 bodu a týmu s koeficientem 0,20 připadne 0,20*45,45=9,09 bodu. Ostatní týmy za příklad získají 0,00*45,45=0,00 bodu.
 
Podstatná je myšlenka, že nejvíce bodů se dá získat za příklad, který zvládne vyřešit nejméně účastníků. 

7. V případě shodného celkového počtu bodů u týmů bude rozhodujícím kritériem čas, kdy bylo řešení doručeno organizátorům.

8. Organizátoři vyhodnotí doručená řešení do 14 dnů.

9. Nultá verze výsledkové listiny bude po vyhodnocení řešení zveřejněna na webu soutěže. O jejím vyvěšení budou e-mailem okamžitě informováni kapitáni a garanti týmů. Výhrady k nulté verzi výsledkové listiny jsme schopni přijmout na e-mailové adrese ruzickova@fme.vutbr.cz a případně akceptovat do 24 hodin od vyvěšení nulté verze výsledkové listiny na web. Po uplynutí této doby bude (v případě nutnosti aktualizovaná) výsledková listina prohlášena za definitivní.

10. Týmům na 1. - 3. místě bude poštou doručena medaile a diplom, týmům na 4. - 6. místě pošleme diplom s uvedením umístění, ostatním týmům pošleme diplom za účast.

11. Odměnou pro členy nejúspěšnějších deseti týmů bude také prominutí přijímací zkoušky k bakalářskému studiu na Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně platné pro všechny fakultou nabízené studijní programy. Prominutí mohou uplatnit studenti 4. ročníku SŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií při nástupu do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2020/2021 a také studenti 3. ročníku SŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií při nástupu do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022.
  

V Brně dne 25. 10. 2019
Mgr. Viera Štoudková Růžičková, Ph.D.
Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020. 


Ústav matematiky FSI VUT v Brně vydává časopis KVATERNION. Časopis obsahuje i články o vybraných příkladech z Internetové matematické olympiády.
článek z roku 2019 (pdf) 
článek z roku 2018 (pdf)

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?