Informace o zpracování osobních údajů účastníků Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol
 
Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vutbr.cz.
 
Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů účastníků Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol
Správce údajů zpracovává následující osobní údaje účastníků Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol (subjekty údajů jsou student střední školy a učitel – garant)
a)      Jméno (popřípadě další jména) a příjmení (všech účastníků včetně garanta)
b)      Název a případně adresa školy
c)      E-mailová adresa kapitána týmu
d)      E-mailová adresa garanta týmu
Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje uvedené v bodech a) a b) budou archivovány jako součást výsledkových listin v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně. Osobní údaje uvedené pod body c) a d) budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 3 měsíců od data zveřejnění konečných výsledků soutěže, poté budou z informačních systémů odstraněny.  
 
Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro výše uvedené zpracování osobních údajů účastníků Internetové matematické olympiády pro studenty středních škol je smlouva, která vzniká akceptací přihlášky zúčastněného družstva ze strany VUT v Brně.
 
Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Na přípravě příkladů a na celé organizaci se velkou měrou podílejí právě studenti studijního programu Matematické inženýrství.

Studijní program Matematické inženýrství je částí programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně (FSI).  

Můžete se s námi setkat i osobně na Dnech otevřených dveří, které FSI pořádá 6. prosince 2019 a 24. ledna 2020. 


Ústav matematiky FSI VUT v Brně vydává časopis KVATERNION. Časopis obsahuje i články o vybraných příkladech z Internetové matematické olympiády.
článek z roku 2019 (pdf) 
článek z roku 2018 (pdf)

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?