Pravidla pro rok 2016 ke stažení jako PDF

Pravidla Internetové matematické olympiády pro rok 2016
9. ročník

1. Soutěž proběhne v úterý 29. listopadu 2016 v následujícím časovém sledu:

 • Od 8:00 bude na webu soutěže k dispozici formulář pro vyplnění jmen členů týmu a korektního názvu školy. Tyto údaje budou uvedeny na diplomu pro každý tým.
 • Do 9:00 je možná registrace do soutěže, pokud nebude kapacita vyčerpána dříve.
 • V 9:00 bude zveřejněno zadání na webových stránkách Internetové matematické olympiády http://matholymp.fme.vutbr.cz/ Zadání deseti příkladů bude ke stažení ve formátu PDF.
 • Do 11:00 je termín pro doručení maximálně 10 souborů s elektronickou verzí vašeho řešení organizátorům. Odeslání maximálně 10 souborů s vaším řešením je možné jen a pouze pomocí odesílacího formuláře na stránkách Internetové matematické olympiády. Řešení doručená jinak nebo po 11:00 nebudou zařazena do vyhodnocení.
 • Po 11:10 bude zveřejněno autorské řešení na stránkách soutěže.
   

2. Jeden tým je tvořen maximálně 7 studenty téže střední školy ne nutně ze stejného ročníku.
3. Kapacita soutěže (tedy maximální počet všech registrovaných týmů) je organizátory pro rok 2016 stanovena na 220 týmů. Po naplnění kapacity nebude registrace možná.
4. Každá střední škola v ČR a SR může registrovat více než jeden tým.
5. Registrace přes webové stránky soutěže bude zahájena nejpozději v úterý 15. 11.
6. Každý tým má svého kapitána:

 • Kapitánem je student a současně člen týmu zodpovědný za veškerou komunikaci s organizátory.
 • Kapitán zaregistruje svůj tým do úterý 29. listopadu 2015 do 9:00 na webových stránkách olympiády. Registrace je považována za úspěšnou ve chvíli, kdy kapitán potvrdí e-mail, který mu po odeslání registrace přijde od organizátorů. V tu chvíli se také jeho tým objeví v Přehledu účastníků na webu soutěže.
 • E-mailová adresa kapitána týmu je pro organizátory jednoznačným identifikačním údajem týmu.
 • Při registraci musí kapitán uvést jméno a e-mailovou adresu garanta týmu. Garantem je učitel (nejčastěji půjde přímo o učitele matematiky, ale není to podmínkou), který bude dohlížet na studenty během soutěže. Garant může být stejný pro všechny týmy jedné školy.
 • Kapitánům a garantům bude po vyhodnocení soutěže odeslán e-mail s informací, že je zveřejněna nultá verze výsledkové listiny a následně e-mail, že je vyvěšena výsledková listina.

7. Jméno kapitána, dalších členů týmu a korektní název školy vyplní kapitán do formuláře, který bude k dispozici od 8:00 v den konání soutěže na webových stránkách olympiády. Tato jména a název školy pak budou figurovat na diplomech, resp. diplomech za účast, proto jim prosím věnujte patřičnou pozornost.

8. Zápis a odeslání řešení:

 • Řešení každé úlohy týmy zapisují na samostatný bílý papír formátu A4, který vpravo nahoře viditelně opatří číslem příkladu a identifikačním údajem týmu, tj. e-mailovou adresou kapitána týmu.
 • Vyřešené příklady je potřeba převést do elektronické podoby. Je nezbytné mít řešení jednoho příkladu uloženo v právě jednom souboru. Je vhodné tyto soubory pojmenovat jako Priklad01.jpg, Priklad02.zip, atd. Je vhodné papíry s řešením vyfotografovat digitálním fotoaparátem (mnohdy stačí i mobilem), případně naskenovat. Doporučujeme předem vyzkoušet časovou náročnost, kvalitu a velikost fotky/skenu. Jde o důležitý krok, tak zvolte efektivní postup. Nečitelná řešení příkladů budou hodnocena 0 body.
 • Elektronické řešení ve formě maximálně deseti souborů odešlou týmy pomocí odesílacího formuláře na webových stránkách olympiády tak, aby bylo doručeno organizátorům nejpozději do 11:00 dne 29. listopadu 2016. K danému číslu příkladu v odesílacím formuláři vložíte váš soubor s řešením tohoto příkladu. Jakmile vložíte všechna vaše řešení, pak vše právě jednou a naráz odešlete. Berte v úvahu rychlost/pomalost vašeho připojení a nečekejte s odesláním na poslední chvíli.

9. Hodnocení příkladů:

 • Řešení každého příkladu od každého týmu organizátoři ohodnotí koeficientem v rozmezí 0,00 až 1,00. 0,00 znamená, že příklad není správně vyřešen nebo je nečitelný nebo nebyl vůbec odeslán, 1,00 znamená, že příklad je vyřešen kompletně. Například koeficient 0,75 znamená, že příklad byl vyřešen z podstatné části.
 • Počáteční bodová hodnota každého příkladu je 100 bodů. O tyto body se však týmy rozdělí mezi sebou. Názorně to vystihuje ukázková situace:
 • Nechť mají správně a kompletně vyřešený konkrétní příklad právě dva týmy, tj. jejich řešení příkladu je přiřazen koeficient 1,00, dále pak nechť má právě jeden tým na tento příklad koeficient 0,20 a všichni ostatní nechť mají za tento příklad koeficient 0,00. Potom skutečná bodová hodnota daného příkladu bude určena vztahem 100:(1,00+1,00+0,20)=45,45 bodu a týmy pak za příklad obdrží body tak, že týmům s koeficientem 1,00 připadne za tento příklad 1,00*45,45=45,45 bodu a týmu s koeficientem 0,20 připadne 0,20*45,45=9,09 bodu. Ostatní týmy za příklad získají 0,00*45,45=0,00 bodu.
 • Podstatná je myšlenka, že nejvíce bodů se dá získat za příklad, který zvládne vyřešit nejméně účastníků.
 • Je nezbytné korektně vysvětlit princip vašeho řešení. Výsledky bez vysvětlení, resp. získané pouhým opsáním části řešení nalezeného někde na webu, resp. získané výpočtem pomocí nějakého komerčního softwaru budou hodnoceny koeficientem 0,00.

10. V případě shodného celkového počtu bodů u týmů bude rozhodujícím kritériem čas, kdy bylo řešení doručeno organizátorům.
11. Autorské řešení bude zveřejněno v úterý 29. listopadu 2016 v 11:10.
12. Organizátoři vyhodnotí doručená řešení do 14 dnů.
13. Nultá verze výsledkové listiny bude zveřejněna na webu soutěže. O jejím vyvěšení budou e-mailem okamžitě informováni kapitáni a garanti týmů.
14. Výhrady k výsledkové listině jsme schopni přijmout a případně akceptovat do 24 hodin od vyvěšení nulté verze výsledkové listiny na web. Po uplynutí této doby bude (v případě nutnosti aktualizovaná) výsledková listina prohlášena za definitivní.
15. Týmům na 1. - 3. místě bude poštou doručena medaile a diplom, týmům na 4. - 6. místě pošleme diplom s uvedením umístění, ostatním týmům pošleme diplom za účast.
16. Odměnou pro nejúspěšnějších deset týmů bude také „PROMINUTÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY K BAKALÁŘSKÉMU STUDIU NA Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně“ platné pro všechny fakultou nabízené studijní programy. Prominutí mohou uplatnit studenti 4. ročníku SŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií při nástupu do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2017/2018 a také studenti 3.  ročníku SŠ a odpovídající třídy víceletých gymnázií při nástupu do prvního ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2018/2019.


Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.
Ústav matematiky FSI VUT v Brně
 

V Brně dne 30. října 2016

  

Sponzorem 9. ročníku soutěže Internetová matematická olympiáda je firma Humusoft -  dodavatel systému pro technické výpočty a simulace MATLAB a Simulink. Informace o využití tohoto systému na středních školách najdete na webové stránce
http://www.humusoft.cz/matlab/academia/pass/
Máte možnost využít nabídku multilicence programu MATLAB pro střední školy za cenu 9.780 Kč/rok.
 

Poslední aktualizace 1. listopadu 2016

MATEMATICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Studijní obor Matematické inženýrství je jedním z oborů programu Aplikované vědy v inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.  

Srdečně vás zveme na Dny otevřených dveří nejen do společných prostor před Aulou, ale i do 18. patra hlavní budovy A1, kde sídlí Ústav matematiky a kde jsme pro vás připravili několik krátkých přednášek, viz web Ústavu matematiky FSI VUT

 • pátek 1. 12. 2017 od 9:00 do 14:00
 • pátek 12. 1. 2018 od 9:00 do 14:00

Anketa

Jaká forma matematické olympiády je pro vás atraktivnější ?